Új kereset internet, Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye iránti per

új kereset internet

A Ptk. Az első ügyben, az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította az alperes által alkalmazott általános szerződési feltételek ÁSZF 1. Ezt meghaladóan elutasította azt a megállapításra irányuló kérelmet, miszerint jogszabályba ütközik új kereset internet alperesnek az a tevékenysége, hogy a vele szerződő felek részére jogszabály által biztosított elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztótól kapott foglalót nem adja vissza, továbbá adminisztrációs költséget számít fel terhére.

Hangsúlyozta, hogy ezt a kérelmét nem az ítélet indokolásában feltüntetett Ptk. Közlemény közzétételét pedig ugyanezen § 3 bekezdése alapján indítványozta. A másodfokú bíróság szerint egyfelől a fogyasztói jogok megóvását kellően szolgálja a tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása, szükségtelen az ezen alapuló tevékenység jogellenességének megállapítása is.

Másfelől a sérelmezett magatartással szemben a fogyasztók széles körének védelme, a nekik okozott jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése csupán megállapítással nem is valósítható meg, ahhoz elengedhetetlenül szükséges a tevékenységtől való eltiltás, illetve valamely magatartásra való kötelezés.

az opció megfelelő

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az első fok határozatát — e tekintetben — helybenhagyta. Az idézett ügyben a bíróság lényegében arra hivatkozva utasította el a felperes fogyasztóvédelmi törvényre alapított keresetét, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel megállapítása miatt a fogyasztói jogsértés megállapítása tekintetében a jogvédelem szükségessége nem áll fenn.

 • Bináris opciós stratégia munkamenetenként
 • Az elektronikus befizetések lehetőségének megteremtése az adóhatóságnál az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer a továbbiakban: EFER kialakításához kapcsolódik.
 • Online pénzkereseti lehetőségek: Mi működik, és mi nem? -
 • A bíróságok összetétele 9.
 • Megjelentek az új, közérthető, rövidebb bírósági nyomtatványok - Jogászvilág
 • Kezdőlap » Új Pp.

Ez az érvelés nem támogatható, ha a fentiek fényében tekintettel vagyunk arra, új kereset internet ezek a keresetek speciális, sui generis, egymástól élesen elkülönülő jogvédelmi eszközök. Egy másik ügyben a bíróság már az általunk is vázolt megoldásnak megfelelően rendelkezett a felperes kereseteiről. Ebben az ügyben a felperes keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes által fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott a vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei 5.

Kérte azt is, hogy a bíróság kötelezze az alperest a A felperes kérte továbbá, hogy a bíróság határozza meg azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosításukhoz szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét a bíróság megállapította, illetve akik jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére a fogyasztóvédelmi törvény A bíróság a felperesnek a fogyasztóvédelmi törvény A természet- a környezet- és állatvédelmi törvények alapján előterjesztett keresetekről A természetvédelmi törvény, a környezetvédelmi törvény és az állatvédelmi törvény alapján előterjesztett keresetek egységesek a tekintetben, hogy új kereset internet teszik a jogsértő tevékenységtől való új kereset internet.

Sőt, lényegében ezek a keresetek marasztalási keresetként többségükben erre irányulnak. A természetvédelmi törvény ezenkívül lehetővé teszi a bekövetkezett kár megtérítését is, a környezetvédelmi törvény pedig a kár megelőzéséhez szükséges intézkedés megtételére kötelezést.

Egy környezetvédelmi ügyben a felperes környezetvédelmi célra alapított társaságok nem elégedtek meg a környezetvédelmi törvényben biztosított lehetőségekkel. Arra kérték kötelezni az alperest, hogy megfelelő határidő tűzése mellett kezdeményezze egyes, a keresetben pontosan megjelölt forgalomszervezési és közlekedésrendészeti feladatok elvégzését a Budapest III.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, amelyet a másodfok helybenhagyott. A bíróság rámutatott, hogy a környezetvédelmi törvény A keresetben megjelölt igények az alperessel szemben nem érvényesíthetők.

Megállapítás és marasztalás személyiségi jogi ügyekben — az egyenlő bánásmód megsértésére alapított polgári és munkaügyi keresetek Az EBtv. A per jellege a jogviszony természetétől függ. A munkajogi jogviszonnyal összefüggésben megvalósított jogellenes elkülönítés esetén például munkajogi pert indíthat, ugyanakkor, ha ugyanez a tényállás nem munkajogi relációban valósul meg, az ügyben polgári bíróság jár el.

Akár munkaügyi perről, akár polgári perről van azonban szó, a fél ugyanazokat az igényeket cserék pénzkeresésre az interneten, jobban fizetett a jogsértővel szemben. A Munka Törvénykönyvéről szóló A régi Ptk.

Ezt a felsorolást vette át kis kiegészítéssel a Ptk. E § szerint a fél kérheti új kereset internet jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, továbbá a Ptk. Bár a szakirodalom a személyiségi jogi keresetek körében kevésbé használja a megállapítási-marasztalási kereset megkülönböztetést, látható, hogy lényegében itt is megállapításról és valamilyen tevékenységre kötelezésről marasztalás van új kereset internet.

Az egyébként abszolút szerkezetű személyiségi jogi jogviszonyok megsértésével ugyanis a sérelmet szenvedett félnek alanyi joga támad a helyzet orvoslására.

Új Pp. a bírói gyakorlatban - Jogászvilág

Ekként az abszolút szerkezetű jogviszony — Kolosváry Bálint szavaival új kereset internet — elrelativizálódik, a jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fél irányába valamiféle magatartást új kereset internet a jogsértés abbahagyását tanúsítani.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy e keresetek természete igencsak eltérő a vagyonjogi keresetektől, személyiségi jogi ügyekben például a Pp. Ha a felperes egyszerre kéri a jogsértés megállapítását és jogkövetkezmény alkalmazását a felperes maga dönti el, hogy mely személyiségi jogi szankció alkalmazását kéri az nem marasztalási keresetnek, hanem két külön keresetnek minősül; a bíróságnak a rendelkező részben külön kell rendelkeznie a jogsértés megállapításáról és a marasztalásról.

Az iskolához tartozó oktatási körzet etnikai összetétele az es évektől jelentősen megváltozott, a roma etnikumhoz tartozók aránya egyre nagyobb mértékűvé vált, ben a város roma etnikumhoz tartozó lakosságának többsége az iskola működési területén élt. A Az alperes önkormányzat januárjában módosította a perbeli iskola körzethatárait annak érdekében, hogy az iskola körzetéhez tartozó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számaránya megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

online kereseti partnerség

A körzethatárok változásáról a lakosság megfelelő tájékoztatást kapott, a szülők szabad iskolaválasztási jogának eredményeként azonban az iskolában tanuló gyermekek összetétele nem változott. Kérte az alperes kötelezését a jogsértés abbahagyására, valamint a jogsértő helyzet megszüntetésére akként, hogy az alperes ne tagadja meg az olyan osztályok indítását, amelyekben a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek többségben vannak.

A jogerős ítélet megállapította az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, és kötelezte az alperest a jogsértés új kereset internet és a jogsértő helyzet megszüntetésére.

Az ügyek tényállása szerint az alperes a munkavállalókat hátrányosan megkülönböztette aszerint, hogy a munkavállalók érdekképviseleti szervhez tartoznak-e, vagy sem.

Egyéb keresetek A Tpvt. Előbbi Mindkét törvény 3 éves jogvesztő határidőt ír elő a keresetlevél benyújtására.

Keresett készülékek:

Tárgyalás a közérdekű perekben — az első tárgyalás elmulasztása A közérdekű perekben a tárgyalás lefolytatására nem vonatkoznak speciális szabályok. A joggyakorlatban sem lelhető fel ezzel kapcsolatban komolyabb jogalkalmazási probléma. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy a közérdekű perekben — igen kisszámú kivételtől eltekintve — jogi képviselővel járnak el a peres felek.

E témakörön belül kiemelést érdemel ugyanakkor, hogy bár — az előbbiek szerint — az ilyen ügyekben a professzionális pervitel jellemző vagy legalábbis ez új kereset internet a kívánatosmégis előfordul, hogy az alperes fél az első tárgyaláson nem jelenik meg, ezáltal a bíróság a felperes kérésére bírósági meghagyást bocsáthat ki a Pp.

Az általunk elemzett jogesetek közül erre két alkalommal is volt példa, a bírósági meghagyás mindkét esetben jogerőre emelkedett: 1. Az első ügyben az NFH a www.

A PPO weboldala elektronikus online kereskedelmi szolgáltatást új kereset internet a regisztrált felhasználóknak.

opciók robot vélemények

A honlap szerződéses viszonyban áll más vállalkozásokkal, amelyek termékeit vagy szolgáltatásait a felhasználók elsősorban internetes bankkártyás fizetés útján egyenlíthetik ki a www. Így például lehetőség van autópályamatrica vásárlásra vagy mobiltelefon-egyenleg feltöltésre a honlapon regisztrált felhasználók számára. A vásárlás — a megvásárolni kívánt termék kiválasztása után — az OTP Bank ún.

3. Semmi nem jön össze, próbáljuk meg ezt:

Az NFH kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze a vállalkozást a fogyasztók védelme érdekében az Internetes jövedelem havonta 50 hátrány kiküszöbölésére, akként, hogy kötelezi a vállalkozást az előfizetői részére jogszerűtlenül felszámított és ún.

A bíróság a meghagyásban megállapította, hogy az alperesek olyan szerződési feltételt alkalmaztak, amely a Ptk. Magatartásuk a fogyasztók széles körét érintően valósult meg. Új kereset internet bíróság kötelezte az I. Egy másik, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt indult ügyben a bíróság megállapította, hogy a rendezvényszervező Kft.

A koncertsorozat magyarországi lebonyolítását az alperes intézte a nemzetközi franchise feltételei szerint. A társulat magyarországi tartózkodása alatt ugyanakkor világossá vált, hogy a beharangozott résztvevők személyében változás történt, azonban erről a fogyasztók nem értesültek, akik így a koncertre a korábbi ígéretek birtokában készülődtek. A budapesti koncertet követően az NFH-hoz tömegesen érkeztek panaszok a fogyasztóktól, melyben új kereset internet azt kifogásolták, hogy a koncert a meghirdetetthez képest igen alacsony színvonalú volt, nem a reklámok által beharangozott fellépők álltak a színpadon, a látvány és a pirotechnikai elemek meg sem közelítették az ígért színvonalat, így a fogyasztók becsapva érezték magukat.

Tekintettel arra, hogy az NFH álláspontja szerint jogsértés — nevezetesen szerződésszegés — történt, amely a fogyasztók széles körét érintette, a hatóság a közérdekű kereset benyújtása révén bírósági eljárás megindítását tartotta szükségesnek a fogyasztók vagyoni jogainak megóvása érdekében.

Bizonyítás a közérdekű perekben A bizonyítási eljárásra ugyancsak az általános szabályok irányadók, különösebb jogalkalmazói probléma ezen a területen sem lelhető fel speciálisan a közérdekű keresetek vonatkozásában. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mivel a új kereset internet keresetek egy része nagy sajtónyilvánosságot kap, ezekben a perekben az átlagosnál nagyobb szerepe lehet a köztudomású tényekre alapított tényállás-megállapításnak.

Döntés az ügy érdemében 3. A közérdekű perben megszülető döntésről általában A polgári eljárás a bíróság és a felek percselekményeinek összességeként is leírható.

A bíróság talán legfontosabb percselekménye — amelynek tagadhatatlan anyagi jogi hatása is van — a döntés.

A döntés egy belső szubjektív folyamat eredményeként megszülető meggyőződés az adott ügy tekintetében. Nincs ez másként a közérdekből indult eljárásokban sem. Milyen jelentősége van és a gyakorlatban milyen feltételek mellett kérhető a döntés közzétételre?

Bevezető gondolatok – a kutatás módszeréről

A gyakorlatban milyen anyagi jogi döntést hoznak a bíróságok? Hogyan érvényesül a közérdekű perekben megszülető ítélet? Korábban utaltunk rá, hogy a közérdekű perekben a bíróság ún.

Ezt az elemzett törvények közül a Ptk. Vajon az ilyen döntés egyszersmind ítélt dolgot is eredményez a perben nem álló anyagi jogi jogosultak és az alperes között?

Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon II. | Eljárásjogi Szemle

Az ilyen döntés milyen viszonyban van az egyedi ügyben megszülető ítéletekkel? A közérdekű perben hozott döntés köti a többi bíróságot?

Rovat: Munkaügyek Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.

Ezek és még jó új kereset internet ehhez hasonló kérdés vár megválaszolásra a közérdekű perekkel kapcsolatban. Vizsgálódásunkat érdemes a jogerő fogalmánál elkezdeni.

AZ ÚJ NYARALÓM - NEGYEDIK YOUTUBE FIZETÉSEM - Szabó Kristóf

Az nem vitás, hogy minden bírói döntés alapegysége a magatartási új kereset internet, amely lényegében az érintett felek tevékenységét ilyen-olyan irányba befolyásolni tudja. Ez a magatartási szabály főszabály szerint a véglegesség igényével születik meg, megvalósítva ezzel azt a követelményt, hogy a bírói új kereset internet megállapított rendelkezést igazságként kell elfogadni a felek viszonylatában, az többé nem vitatható, ekként válik — Savigny szavaival élve — a jogerő az igazságosság fikciójává.

A jogerőnek a jogirodalom szerint két fokozata van. Az első az alaki jogerő, amely megtámadhatatlanságot jelent. Az anyagi jogerő beállása és érvényesülése a közérdekű perek esetében nem problémás.

A második fokozat az anyagi jogerő, amely viszont már összetettebb jelentéstartammal bír. Az anyagi jogerőnek általában a pozitív és a negatív oldalát szokás megkülönböztetni.

A pozitív oldal úgy írható le, hogy az anyagi jogerős határozat kötelező a felekre nézve, az végleges és irányadó mindenki számára.

Mennyibe kerül a Telekom Gyorsfizetés használata? Regisztráció A regisztráció minden esetben díjmentes. Felhívjuk figyelmed, hogy ha a regisztrációt nem vásárlással egybekötve kezdeményezed, akkor a folyamat során a regisztrált bankkártyán validálás miatt 5 Ft zárolásra kerül, melyet a regisztráció véglegesítése után felszabadítunk. Fizetés A Telekom Gyorsfizetéssel a fizetés díjmentes. A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok általában nem számolnak fel tranzakciós költséget, azonban ez bankonként eltérő lehet.

De vajon hogy érvényesülnek ezek a dogmatikai fogalmak a közérdekű perek esetén? A kérdés megválaszolása előtt még egy dologra szükséges kitérni. A jogirodalom az anyagi jogerő személyi hatályát — egységesen — igen tágan vonja meg.

Online pénzkereseti lehetőségek: vállalkozás

Ekként, az anyagi jogerő elvileg kiterjed a felekre és jogutódaikra, az egységes pertársra és az önálló beavatkozóra, contra omnes hatályú döntés esetén pedig gyakorlatilag mindenkire. Ez azt jelenti, hogy a támadott szerződést minden szerződő félre nézve érvénytelennek kell tekinteni, a szerződő fél az ítélet alapján a teljesítést megtagadhatja. A fogyasztóvédelmi törvény még tovább megy, amikor a döntés végrehajtását is lehetővé teszi, az alperest teljesítésre kötelező ítélet esetén, ha a fogyasztók köre pontosan megállapítható.

Látható tehát, hogy az anyagi jogerő pozitív oldalának érvényesülése nem problémás. Kijelenthetjük, hogy az anyagi jogerő személyi hatálya az anyagi jogerő pozitív oldala tekintetében problémamentesen érvényesül.

Az anyagi jogerő negatív oldala azt jelenti: a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott munkát keres pénzt keresni az interneten jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazon felek — ideértve azok jogutódait is — egymás ellen új keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tegyék [Pp.

Ennek a szabálynak az a folyománya, hogy újabb perindítás esetén új kereset internet keresetlevelet a Ha a fentiek ellenére mégis döntés születik, azt perújítási eljárásban a Ez számos problémát vet fel, kezdve onnan, hogy — lévén az anyagi jogosultak a perben nem járnak el félként — mi alapján kell a keresetlevelet [53] elutasítani, a bíróság honnan szerez tudomást a közérdekű perben hozott ítéletről és arról, hogy annak hatálya pontosan kire terjed ki, és így tovább.

Fel kell tehát ismernünk, hogy az anyagi jogerő személyi hatálya tekintetében differenciálnunk kell aszerint, hogy az anyagi jogerő pozitív vagy negatív oldaláról szólunk. Előbbi problémamentesen érvényesül, utóbbi viszont egyáltalán nem. Korábban utaltunk új kereset internet, hogy a közérdekű per felperese — például az ügyész — eljárásjogi értelemben minősül félnek, az anyagi jogi jogosultak csak az anyagi jogi félfogalom körébe esnek. Ez azt jelenti, hogy még ha az ítélet hatályát ki is terjesztjük az összes szerződő félre, eljárásjogilag ezek a személyek nem lesznek felek, így a Másrészt érdemi vizsgálat nélkül gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy az érintett fogyasztó a döntés hatálya alá tartozik-e.

Nem beszélve arról, hogy a bíróságok — megfelelő adatbázis hiányában — hivatalosan nem értesülnek arról, hogy mikor milyen tartalommal születik döntés a közérdekű perekben. Bár a Ptk. Azt tisztáztuk, hogy permegszüntetésnek nincs helye, azaz mindenképpen ítéletet kell hozni. Tekintve pedig, hogy — fenti elemzésünk fényében — a döntés anyagi jogerejének pozitív hatása ezekben az esetekben is érvényesül: a döntés az érintettre nézve is kötelező, mindenki számára irányadó attól eltérő döntés nem hozható.

pénzt keresni online a tőzsdén

Ha az elsőfokú bíróság mégis eltérő ítéletet hoz, a keresetet perorvoslati eljárásban kell elutasítani. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Pp.

Ugyanezen okból gondoljuk azt, hogy új kereset internet a vázolt kritériumok fennforgása esetén — a közérdekű perben hozott ítélettől eltérő ítéletet egyedi ügyben a bíróság nem új kereset internet.

hogyan lehet megszervezni a bináris opciós kereskedést

Ha ugyanis az anyagi jogerő pozitív hatása érvényesül, a döntést irányadónak kell kereskedési stratégiák opciókkal, ez esetben a jogerő személyi hatálya kiterjed az anyagi jogi jogosultra, ennek értelmében pedig a félnek ebben a tárgyban más bíróság előtt kereshetőségi joga nincs, a bíróság mást nem tehet: el kell utasítania a keresetet. Természetesen más a helyzet, ha a fél többet vagy mást kér új kereset internet bíróságtól, például megállapítás helyett marasztalást, ebben az esetben érdemben is eltérő döntés hozható.

Ennek megfelelően ilyen esetben a közérdekű perben eljáró bíróság nemcsak hogy az ügyet problémamentesen érdemben tárgyalhatja, de az egyedi határozattól eltérő következtetésre is juthat.

 • Hogyan lehet kinyitni a bináris opciók pozícióit
 • Rovat: Napi Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.
 • Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye iránti per - Adó Online
 • Online pénzkeresés ban — Ezeknek ne dőlj be Online pénzkeresés ban — Ezeknek ne dőlj be Március 06, UTC Az utóbbi években megnövekedett az igény az online pénzkeresésre.
 • Telekom Gyorsfizetés – Telekom lakossági szolgáltatások
 • Online pénzkereseti lehetőségek: Mi működik, és mi nem?

Részösszegzésként az előbbi kissé bonyolultnak tűnő értekezésünk alapján elmondható: az anyagi jogerő személyi hatálya a közérdekű perekben különbözik aszerint, hogy az anyagi jogerő pozitív vagy negatív új kereset internet van szó.

A pozitív hatás megléte miatt azonban az egyedi ügyben benyújtott keresetet érdemben kell elutasítani, azonos kereseti kérelmek esetén ettől eltérő döntés nem hozható. Milyen jelentősége van a döntés közzétételének, ez a gyakorlatban milyen feltételek mellett kérhető? A közérdekű perek fontos sajátossága, hogy a perben hozott döntés közzététele kérhető.

Erre lehetőséget ad a Ptk. Amint arra néhány bírói ítélet rámutat, a döntés közzététele egyfelől megfelelő elégtételül szolgál az érintett személyek számára, tájékoztatja a többi szerződő felet a kikötés érvénytelenségéről, másfelől egyszerre eszköze az egyéni és generális prevenciónak. Ez az általános szabály irányadó a közérdekű perek esetén is, így a bíróság hivatalból nem, csak erre irányuló határozott kereseti kérelem esetén rendelheti el közlemény közzétételét.

Ebből az következik, hogy a bíróságnak az ítélet rendelkező részében kell pontosan megfogalmaznia a közlemény szövegét, és az ítéletnek csak ez a része és nem a teljes szövege kerül közzétételre.

Míg az érvénytelenségi perekben csak a új kereset internet teszik közzé, a fogyasztóvédelmi ügyekben — a fogyasztóvédelmi törvény A bíróságnak ezért a közlemény szövegében pontosan meg kell határoznia az érintett kikötést, a tisztességtelenség tényének a megállapítását, valamint az azt alátámasztó érveket is.

Ennek meghatározása során a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy az érintett fogyasztók miként értesülhetnek leginkább annak tartalmáról.

2. Egyedül az internetes pénzkeresés jöhet szóba:

Ha például a bíróság internetes felületen való közzétételt rendel el, azt is meg kell határoznia, hogy a közleménynek pontosan melyik felületen és mennyi ideig kell elérhetőnek lennie. Erre a szabályra figyelemmel diagram euró dollár bináris opciók közlemény közzétételére való kötelezés esetén is határidőt kell szabnia a bíróságnak annak teljesítésére.

Amennyiben a bíróság az internet útján történő nyilvánosságra hozatalt rendeli el, ennek a megjelenési formának a sajátosságaira tekintettel meg kell határoznia annak időtartamát is. Enélkül ellenőrizhetetlenné, és így vitássá válhat annak teljesítése. E körben lehetőség van arra is, hogy a bíróság konkrét jövőbeli eseményhez kösse az időtartam végét pl.

Online pénzkereseti lehetőségek: Gyorsan

A bírói gyakorlat általában 60 napra írja elő a közlemény közzétételét. Amint arra már korábban rámutattunk, a különböző anyagi jogi jogszabályok eltérő kereseti kérelmek előterjesztését teszik lehetővé.

Ennek folyományaként a különböző perekben különböző ítéletek születhetnek. Ez utóbbi esetben a bíróság eltilthatja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától. Az idézett rendelkezések bár egyértelműnek tűnnek, a gyakorlatban alkalmazásuk nem problémamentes: Elöljáróban fontos rámutatni arra a dogmatikai összefüggésre, hogy a szerződést a szerződésszerű teljesítés minden esetben megszünteti.

Ebből pedig az következik, hogy megszűnt szerződés érvénytelenségét nem lehet megállapítani. Bár a régi Ptk.

Lehet, hogy érdekel